Disclaimer

Hoewel BIC Nederland zich tot het uiterste inspant om haar website(s) betrouwbaar te doen functioneren en betrouwbare informatie te doen bevatten wijst BIC Nederland elke aansprakelijkheid in relatie tot elk gebruik van haar website(s) of de inhoud daarvan jegens elke partij af.

BIC Nederland is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade of enige andere schade - van welke aard en tengevolge van welke oorzaak dan ook - welke is ontstaan door het gebruik van haar website(s) of de inhoud daarvan.

BIC Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van aan haar website(s) op enige wijze gekoppelde andere websites.

BIC Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving haar website(s) en/of de inhoud daarvan te actualiseren, corrigeren of anderszins te wijzigen.